تیلند

تیلند

دمنوش میوه ای Candied Ginger ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Candied Ginger ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و ق...

دمنوش میوه ای Candied Ginger ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Candied Ginger ارگانیک 100 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرار...

دمنوش میوه ای Candied Ginger ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Candied Ginger ارگانیک 250 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرار...

دمنوش میوه ای Candied Ginger ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Candied Ginger ارگانیک 50 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرارش...

دمنوش میوه ای Candied Ginger ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Candied Ginger ارگانیک 500 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرار...

دمنوش میوه ای Children Fruit Melange ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Children Fruit Melange ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، ...

دمنوش میوه ای Children Fruit Melange ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Children Fruit Melange ارگانیک 100 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرا...

دمنوش میوه ای Children Fruit Melange ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Children Fruit Melange ارگانیک 50 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام...

دمنوش میوه ای Children Fruit Melange ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Children Fruit Melange ارگانیک 50 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام...

دمنوش میوه ای Children Fruit Melange ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Children Fruit Melange ارگانیک 500 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرا...

دمنوش میوه ای Red Winter Punch ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Red Winter Punch ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و...

دمنوش میوه ای Red Winter Punch ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Red Winter Punch ارگانیک 100 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قر...

دمنوش میوه ای Red Winter Punch ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Red Winter Punch ارگانیک 250 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قر...

دمنوش میوه ای Red Winter Punch ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Red Winter Punch ارگانیک 50 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرا...

دمنوش میوه ای Red Winter Punch ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش میوه ای Red Winter Punch ارگانیک 500 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قر...

دمنوش گیاهی Butterfly Pea ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش گیاهی Butterfly Pea ارگانیک 100 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرارشان...

دمنوش گیاهی Butterfly Pea ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش گیاهی Butterfly Pea ارگانیک 250 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرارشان...

دمنوش گیاهی Butterfly Pea ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش گیاهی Butterfly Pea ارگانیک 50 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرارشان ...

دمنوش گیاهی Butterfly Pea ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش گیاهی Butterfly Pea ارگانیک 500 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرارشان...

دمنوش گیاهی Fresh Breeze ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش گیاهی Fresh Breeze ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرارش...

دمنوش گیاهی Fresh Breeze ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش گیاهی Fresh Breeze ارگانیک 100 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرارشان ...

دمنوش گیاهی Fresh Breeze ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش گیاهی Fresh Breeze ارگانیک 250 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرارشان ...

دمنوش گیاهی Fresh Breeze ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش گیاهی Fresh Breeze ارگانیک 50 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرارشان ر...

دمنوش گیاهی Fresh Breeze ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش گیاهی Fresh Breeze ارگانیک 500 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرارشان ...

دمنوش گیاهی Moringa Oliefera ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش گیاهی Moringa Oliefera ارگانیک 100 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرار...

دمنوش گیاهی Moringa Oliefera ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش گیاهی Moringa Oliefera ارگانیک 250 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرار...

دمنوش گیاهی Moringa Oliefera ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش گیاهی Moringa Oliefera ارگانیک 50 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرارش...

دمنوش گیاهی Moringa Oliefera ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

دمنوش گیاهی Moringa Oliefera ارگانیک 500 گرمی تیلند دمنوش‌ها و جوشانده‌های گیاهی, نوشیدنی‌هایی هستند که اغلب افراد, نوشیدن آنها را زمان‌هایی مناسب حالشان می‌دانند که بیماری خاصی دارند و از دردی رنج می‌برند یا استرس و اضطراب و تنش روحی، آرام و قرار...

قهوه اتیوپی ارگانیک تیلند (Ethiopia Tealand)

ناموجود

قهوه اتیوپی ارگانیک تیلند (Ethiopia Tealand) در مورد کشف قهوه افسانه‌های زیادی وجود دارد ولی بیشتر صاحب ‌نظران در این زمینه, اتیوپی را زادگاه قهوه می‌دانند. این کشور بزرگ ‌ترین تولید کننده قهوه در آفریقا و پنجمین در جهان است. اتیوپی بسیار فراتر از...

قهوه اسپرسو ارگانیک تیلند (Espresso Tealand)

ناموجود

قهوه اسپرسو ارگانیک تیلند (Espresso Tealand) قهوه اسپرسو نوعی از قهوه است که توسط آب نزدیک به جوش و تحت فشار بر روی قهوه آسیاب شده, تهیه می‌شود. قهوه اسپرسو را نخستین بار در ایتالیا درست کرده‌اند و اسپرسو در ایتالیایی به معنای سریع است. میزان کافئ...

قهوه ترک ارگانیک تیلند (Turkish coffee Tealand)

ناموجود

قهوه ترک ارگانیک تیلند (Turkish coffee Tealand) قهوه ترک شیوه ای برای سرو قهوه است. قهوه ترک که از دانه های برشته شده قهوه تهیه می‌شود به خاطر طعم قوی و روش خاص تهیه و سرو آن یکی از نوشیدنی های محبوب در ترکیه و یونان و بسیاری از کشورهای جهان است. ...

قهوه کاستاریکا ارگانیک تیلند (Costa Rica Tealand)

ناموجود

قهوه کاستاریکا ارگانیک تیلند (Costa Rica Tealand) تولید قهوه در تاریخ کاستاریکا نقش مهمی ایفا کرده و همچنان برای اقتصاد این کشور مهم است. گونه‌ی عربیکا, گونه غالبی است که در این کشور کشت می‌شود. از سال 2006 قهوه جایگاه سومین محصول صادراتی و اولین ...

قهوه کلمبیا ارگانیک تیلند (Colombia Tealand)

ناموجود

قهوه کلمبیا ارگانیک تیلند (Colombia Tealand) کلمبیا از جمله کشورهایی است که تولید قهوه را بسیار جدی و با مدیریتی سخت گیرانه کنترل می کند. قهوه برای مردم این کشور بخشی از هویت, فرهنگ و تاریخ آن هاست. قهوه کلمبیا از زیر گونه‌های عربیکا و عموما در ار...

قهوه کنیا ارگانیک تیلند (Kenya Tealand)

ناموجود

قهوه کنیا ارگانیک تیلند (Kenya Tealand) کنیا جزو کشورهایی است که سالانه حجم بسیار زیادی از انواع قهوه های مرغوب دنیا را تولید می کند و آن را به سایر کشورهای دیگر عرضه می کند. قهوه های کنیا با روش های بسیار بهینه ای تولید می شوند و خواص فوق العاده ...

چای رز سبز چینی ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

چای رز سبز چینی ارگانیک 100 گرمی تیلند (Tealand Organic China Green Rose Tea 100gr) چای رز سبز چینی از ترکیب چای سبز و گلبرگ های گل رز چینی تشکیل شده است که ترکیب این دو ماده با هم، طعم و مزه به خصوصی به این نوع نوشیدنی بخشیده است. همچنین مخلوط ا...

چای رز سبز چینی ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

چای رز سبز چینی ارگانیک 50 گرمی تیلند (Tealand Organic China Green Rose Tea 50gr) چای رز سبز چینی از ترکیب چای سبز و گلبرگ های گل رز چینی تشکیل شده است که ترکیب این دو ماده با هم، طعم و مزه به خصوصی به این نوع نوشیدنی بخشیده است. همچنین مخلوط این...

چای Dandelion Bouquet ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای Dandelion Bouquet ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا م...

چای Dandelion Bouquet ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

چای Dandelion Bouquet ارگانیک 100 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معرو...

چای Dandelion Bouquet ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای Dandelion Bouquet ارگانیک 250 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معرو...

چای Dandelion Bouquet ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

چای Dandelion Bouquet ارگانیک 50 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف...

چای Dandelion Bouquet ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

چای Dandelion Bouquet ارگانیک 500 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معرو...

چای Goji Acai ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

چای Goji Acai ارگانیک 100 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف است. ا...

چای Goji Acai ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای Goji Acai ارگانیک 250 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف است. ا...

چای Goji Acai ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

چای Goji Acai ارگانیک 50 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف است. ای...

چای Harmony ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای Harmony ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف است. ...

چای Harmony ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

چای Harmony ارگانیک 100 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف است. این...

چای Harmony ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای Harmony ارگانیک 250 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف است. این...

چای Harmony ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

چای Harmony ارگانیک 50 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف است. این ...

چای Harmony ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

چای Harmony ارگانیک 500 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف است. این...

چای Rooibos Original ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای Rooibos Original ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند رویبوس گیاهی آفریقایی است که کاربرد زیادی در تولید انواع نوشیدنی و چای دارد که معمولاً به همراه چاشنی هایی چون لیمو، دارچین و … مصرف می‌شود. برخلاف چای سفید، سبز و سیاه که همه از همان گیاه به دست می آ...

چای Rooibos Original ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای Rooibos Original ارگانیک 250 گرمی تیلند رویبوس گیاهی آفریقایی است که کاربرد زیادی در تولید انواع نوشیدنی و چای دارد که معمولاً به همراه چاشنی هایی چون لیمو، دارچین و … مصرف می‌شود. برخلاف چای سفید، سبز و سیاه که همه از همان گیاه به دست می آید،...

چای Rooibos Original ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

چای Rooibos Original ارگانیک 500 گرمی تیلند رویبوس گیاهی آفریقایی است که کاربرد زیادی در تولید انواع نوشیدنی و چای دارد که معمولاً به همراه چاشنی هایی چون لیمو، دارچین و … مصرف می‌شود. برخلاف چای سفید، سبز و سیاه که همه از همان گیاه به دست می آید،...

چای اصیل رویبوس ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

چای اصیل رویبوس ارگانیک 100 گرمی تیلند (Tealand Organic Rooibos Original Tea 100gr) رویبوس گیاهی آفریقایی است که کاربرد زیادی در تولید انواع نوشیدنی و چای دارد که معمولاً به همراه چاشنی هایی چون لیمو، دارچین و … مصرف می‌شود. برخلاف چای سفید، سبز ...

چای اصیل رویبوس ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

چای اصیل رویبوس ارگانیک 50 گرمی تیلند (Tealand Organic Rooibos Original Tea 50gr) رویبوس گیاهی آفریقایی است که کاربرد زیادی در تولید انواع نوشیدنی و چای دارد که معمولاً به همراه چاشنی هایی چون لیمو، دارچین و … مصرف می‌شود. برخلاف چای سفید، سبز و ...

چای سبز China Chun Mee ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز China Chun Mee ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند جزء نوشیدنی های خوش عطر بسیار قدیمی است که هنوز هم به شیوه سنتی در استان جیانگسو چین، پرورش داده می شود. تمامی برگ های این چای توسط دست و با دقت بسیار بالایی خم و به شکل ابرو در می آید به همین دلیل ...

چای سبز China Chun Mee ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز China Chun Mee ارگانیک 250 گرمی تیلند جزء نوشیدنی های خوش عطر بسیار قدیمی است که هنوز هم به شیوه سنتی در استان جیانگسو چین، پرورش داده می شود. تمامی برگ های این چای توسط دست و با دقت بسیار بالایی خم و به شکل ابرو در می آید به همین دلیل نام...

چای سبز China Chun Mee ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز China Chun Mee ارگانیک 500 گرمی تیلند جزء نوشیدنی های خوش عطر بسیار قدیمی است که هنوز هم به شیوه سنتی در استان جیانگسو چین، پرورش داده می شود. تمامی برگ های این چای توسط دست و با دقت بسیار بالایی خم و به شکل ابرو در می آید به همین دلیل نام...

چای سبز China Green Yunnan ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز China Green Yunnan ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به ا...

چای سبز China Green Yunnan ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز China Green Yunnan ارگانیک 100 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا...

چای سبز China Green Yunnan ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز China Green Yunnan ارگانیک 250 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا...

چای سبز China Green Yunnan ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز China Green Yunnan ارگانیک 50 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا ...

چای سبز China Green Yunnan ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز China Green Yunnan ارگانیک 500 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا...

چای سبز Cinnamon Star ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Cinnamon Star ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند این چای از نوشیدنی های بسیار خوش بو و خوش طعمی است که حاوی ترکیبات چای سبز، دارچین، تکیه های مرکبات، گلبرگ رز، بادام خرد شده، گل میخک، بیت وانیلی و کاردیم می باشد. چای سبز حاوی خواص دارویی و درمانی ب...

چای سبز Cinnamon Star ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Cinnamon Star ارگانیک 250 گرمی تیلند این چای از نوشیدنی های بسیار خوش بو و خوش طعمی است که حاوی ترکیبات چای سبز، دارچین، تکیه های مرکبات، گلبرگ رز، بادام خرد شده، گل میخک، بیت وانیلی و کاردیم می باشد. چای سبز حاوی خواص دارویی و درمانی بسیا...

چای سبز Cinnamon Star ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Cinnamon Star ارگانیک 500 گرمی تیلند این چای از نوشیدنی های بسیار خوش بو و خوش طعمی است که حاوی ترکیبات چای سبز، دارچین، تکیه های مرکبات، گلبرگ رز، بادام خرد شده، گل میخک، بیت وانیلی و کاردیم می باشد. چای سبز حاوی خواص دارویی و درمانی بسیا...

چای سبز Genmaicha ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Genmaicha ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف...

چای سبز Genmaicha ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Genmaicha ارگانیک 100 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف اس...

چای سبز Genmaicha ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Genmaicha ارگانیک 250 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف اس...

چای سبز Genmaicha ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Genmaicha ارگانیک 50 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف است...

چای سبز Genmaicha ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Genmaicha ارگانیک 500 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف اس...

چای سبز Ginkgo ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Ginkgo ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف اس...

چای سبز Ginkgo ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Ginkgo ارگانیک 100 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف است. ...

چای سبز Ginkgo ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Ginkgo ارگانیک 250 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف است. ...

چای سبز Ginkgo ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Ginkgo ارگانیک 50 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف است. ا...

چای سبز Ginkgo ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Ginkgo ارگانیک 500 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف است. ...

چای سبز Goji Acai ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Goji Acai ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف...

چای سبز Goji Acai ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Goji Acai ارگانیک 500 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف اس...

چای سبز Good Morning ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Good Morning ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا مع...

چای سبز Good Morning ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Good Morning ارگانیک 100 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف...

چای سبز Good Morning ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Good Morning ارگانیک 250 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف...

چای سبز Good Morning ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Good Morning ارگانیک 50 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف ...

چای سبز Good Morning ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Good Morning ارگانیک 500 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معروف...

چای سبز Green Nashi Pear ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Green Nashi Pear ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند  چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به او...

چای سبز Green Nashi Pear ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Green Nashi Pear ارگانیک 100 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا م...

چای سبز Green Nashi Pear ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Green Nashi Pear ارگانیک 250 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا م...

چای سبز Green Nashi Pear ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Green Nashi Pear ارگانیک 50 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا مع...

چای سبز Green Nashi Pear ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Green Nashi Pear ارگانیک 500 گرمی تیلند  چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا ...

چای سبز Gyokuro ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Gyokuro ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند چای ژیوکرو یکی از نادرترین چای های سبز جهان به شمار می آید. بر خلاف نمونه ژاپنی خود (سنچا)، این چای کاملا در زیر سایه کشت می شود. این شیوه کشت باعث می شود رشد برگ های چای کاهش یابد و چای مدت زمان بیشتری بر...

چای سبز Gyokuro ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Gyokuro ارگانیک 250 گرمی تیلند چای ژیوکرو یکی از نادرترین چای های سبز جهان به شمار می آید. بر خلاف نمونه ژاپنی خود (سنچا)، این چای کاملا در زیر سایه کشت می شود. این شیوه کشت باعث می شود رشد برگ های چای کاهش یابد و چای مدت زمان بیشتری برای ...

چای سبز Gyokuro ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Gyokuro ارگانیک 500 گرمی تیلند چای ژیوکرو یکی از نادرترین چای های سبز جهان به شمار می آید. بر خلاف نمونه ژاپنی خود (سنچا)، این چای کاملا در زیر سایه کشت می شود. این شیوه کشت باعث می شود رشد برگ های چای کاهش یابد و چای مدت زمان بیشتری برای ...

چای سبز Japan Sencha Premium ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Japan Sencha Premium ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند چای سنچا محبوب ترین چای سبز ژاپن به حساب می آید. این گیاه به دليل ترکيبات آنتی اکسیدانی چون کاتچين، فيتوکميکال و پوليفنون، دارای خواص مهمی ازجمله تقويت سيستم ايمني بدن، بهبود فعاليت‌هاي سلول م...

چای سبز Japan Sencha Premium ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Japan Sencha Premium ارگانیک 250 گرمی تیلند چای سنچا محبوب ترین چای سبز ژاپن به حساب می آید. این گیاه به دليل ترکيبات آنتی اکسیدانی چون کاتچين، فيتوکميکال و پوليفنون، دارای خواص مهمی ازجمله تقويت سيستم ايمني بدن، بهبود فعاليت‌هاي سلول مغز،...

چای سبز Japan Sencha Premium ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Japan Sencha Premium ارگانیک 500 گرمی تیلند چای سنچا محبوب ترین چای سبز ژاپن به حساب می آید. این گیاه به دليل ترکيبات آنتی اکسیدانی چون کاتچين، فيتوکميکال و پوليفنون، دارای خواص مهمی ازجمله تقويت سيستم ايمني بدن، بهبود فعاليت‌هاي سلول مغز،...

چای سبز Lemonade Fusion ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Lemonade Fusion ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا...

چای سبز Lemonade Fusion ارگانیک 100 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Lemonade Fusion ارگانیک 100 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا مع...

چای سبز Lemonade Fusion ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Lemonade Fusion ارگانیک 250 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا مع...

چای سبز Lemonade Fusion ارگانیک 50 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Lemonade Fusion ارگانیک 50 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا معر...

چای سبز Lemonade Fusion ارگانیک 500 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Lemonade Fusion ارگانیک 500 گرمی تیلند چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست می آید. در فرآیند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد. نوع ژاپنی آن به اوچا مع...

چای سبز Long Jing ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Long Jing ارگانیک 1 کیلو گرمی تیلند چای سبز لانگ جینگ که به چای “چشمه اژدها” نیز معروف است، یکی از بهترین و محبوب ترین انواع چای سبز در کشور چین می باشد. علت محبوبیت بالای این نوشیدنی در ترکیب رنگی سبز – زرد و طعم شیرین و بوی مطبوع چای میت...

چای سبز Long Jing ارگانیک 250 گرمی تیلند

ناموجود

چای سبز Long Jing ارگانیک 250 گرمی تیلند چای سبز لانگ جینگ که به چای “چشمه اژدها” نیز معروف است، یکی از بهترین و محبوب ترین انواع چای سبز در کشور چین می باشد. علت محبوبیت بالای این نوشیدنی در ترکیب رنگی سبز – زرد و طعم شیرین و بوی مطبوع چای میتوان...

نمايش 1 تا 100 از 183 (2 صفحه)
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.